W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

 

Powołanie i skład Rady

Dnia 13 lipca 2020 r. uchwałą nr 252/2020 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego została utworzona w naszym Powiecie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2020 – 2023. 

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu Bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego:

1)      Ryszard Kawka – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

2)      Jolanta Deberna – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

3)      Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

4)      Katarzyna Grzelczyk – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

5)      Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,

6)      Iwona Champlewska – Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” w Bolesławcu,

7)      Maria Klimkowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu,

8)      Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,

9)      Mariusz Lickiewicz – Bolesławiecka Grupa Kolarska.

Obszary, w których działają przedstawiciele organizacji zrzeszeni w Radzie, to:

  1. kultura fizyczna i sport,
  2. zdrowie, pomoc społeczna,
  3. kultura, tradycja i edukacja,
  4. niepełnosprawność,
  5. inne niż wymienione w pkt 1 – 4.

Prezydium Rady: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady – zostało wybrane na pierwszym posiedzeniu Rady 22 września 2020 r.  W skład prezydium weszli:

- Adam Bartków – Przewodniczący Rady,

- Maria Klimkowska – Wiceprzewodnicząca Rady,

- Iwona Champlewska – Sekretarz Rady.

 

Zadania:

Rada jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących współpracy Powiatu Bolesławieckiego z organizacjami pozarządowymi. Zadania Rady określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Do zadań Rady należy w szczególności:

1)      opiniowanie projektów strategii oraz programów społecznych,

2)      opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych,

3)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu,

4)      udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5)      wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych  do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych w danym roku kalendarzowym,

6)      opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7)      stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,

8)      promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,

9)      podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze  pożytku publicznego.

Kadencja Rady trwa trzy lata.