W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Powołanie, zadania i kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego   IV kadencji

 

Dnia 11 maja 2017 r. uchwałą nr 319/17 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego została utworzona w naszym Powiecie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017 – 2020. 

Jest to organ opiniodawczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących współpracy Powiatu Bolesławieckiego z organizacjami pozarządowymi. Zadania Rady określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), stanowiąc, że do zadań Rady należy w szczególności:

1)  opiniowanie projektów strategii oraz programów społecznych,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych  do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych w danym roku kalendarzowym,

6) opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,

8) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,

9) podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze  pożytku publicznego.

 

Kadencja Rady trwa trzy lata.

 

Obszary działania:

Członkami Rady są przedstawiciele organizacji działających w następujących obszarach:

  1. kultura fizyczna i sport,
  2. zdrowie, pomoc społeczna,
  3. kultura, tradycja i edukacja,
  4. niepełnosprawność,
  5. inne niż wymienione w pkt 1 – 4

 

Skład Rady:

 

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu Bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego:

1) Ryszard Kawka – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

2) Michał Bojanowski – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

3) Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

4) Katarzyna Grzelczyk – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

5) Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,

6) Jadwiga Bobek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu,

7) Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,

8) Barbara  Pankowska – Klub Nauczycielski „Carpe Diem”,

9) Małgorzata Szeliga – Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark. PL Iwiny”.

 

Prezydium Rady:

 

Na pierwszym posiedzeniu dnia 01 czerwca 2017 r. członkowie Rady wybrali prezydium, które tworzą:

- Adam Bartków – Przewodniczący Rady,

- Jadwiga Bobek – Wiceprzewodnicząca Rady,

- Katarzyna Grzelczyk – Sekretarz Rady.

 

Do pobrania:

 

1. Uchwała 1/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01 czerwca 2017 r.

2. Protokół 1/2017 z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01 czerwca 2017 r.

3. Protokół 2 /2017 z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22 czerwca 2017 r.

4. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 października 2017 r.,

5. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 stycznia 2018 r.

6. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 kwietnia 2018 r.

7. Protokół z posiedzenia wspólnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 19 czerwca 2018 r.

8. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 października 2018 r.

9. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 grudnia 2018 r.

10. protokół z posiedzenia wspólnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z 5 marca 2019 r.

11. protokół z posiedzenia wspólnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z 9 kwietnia 2019 r.