W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

uchwała Zarządu - II konkurs 2013

 

 

 

 

 

wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

 

Załącznik do uchwały Nr 24713

Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

z dnia 22 maja 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ).

2.Art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

II.      Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

Oferty w konkursie składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty określone art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych (co potwierdza załączony statut).

III.        Cel realizacji zadania publicznego.

Celem realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych jest pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprawa jakości ich życia oraz zwiększenie ich samodzielności i zaradności osobistej.

IV.      Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:

1.Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

2.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

3.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

4.Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

5.Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

6.Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a)doradztwo zawodowe,

b)przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, 

c)Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

7.Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

8.Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

 

V.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi: 7.950 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

 

VI.      Forma realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania. W związku z powyższym wymagane jest posiadanie przez oferentów wkładu własnego w wysokości 10 % kosztów całości zadania, który może mieć formę finansową i pozafinansową (np. praca wolontariuszy, zasoby rzeczowe itp.).

 

VII. Warunki składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie w określonym terminie do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty wypełnione na innych drukach lub złożone po terminie, lub takie, których zadania nie pokrywają się z zadaniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu lub termin realizacji nie pokrywa się z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.

 

2.Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

 

3.Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:

a)kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

b)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta(-ów),

c)kopię aktualnego statutu.

 

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Do oferty mogą być dołączone jako dokumenty nieobligatoryjne: rekomendacje, opinie, listy intencyjne mogące zdaniem oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty.

4.Jeśli podmiot składa więcej niż jedną ofertę, dopuszcza się złożenie załączników w jednym egzemplarzu. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia w kolejnych ofertach adnotacji, że wymagane załączniki zostały dołączone do oferty pod
nazwą „….”.

5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub wycofania oferty.

6.Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę w ramach każdego zadania, dopuszcza się możliwość składania ofert łącznych. W takim przypadku konieczne jest wskazanie w kosztorysie kwot dotyczących poszczególnych zadań. Oferta obejmująca dwa lub więcej zadań musi tworzyć spójną i logiczną całość – podjęte działania muszą się ze sobą wiązać.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Bolesławieckiego na wniosek komisji konkursowej.
 2. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie wyboru i odrzucenia oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu oraz o kwocie przyznanej dotacji.
 4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z dołączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i nie będą zwracane oferentowi.

 

IX.      Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Dofinansowane zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2013 r. Czas realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia (podsumowanie i ewaluacja). Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związane z realizacją zadania.
 3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 4. Środki finansowe mogą być przyznane wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego wykonania, uwzględnionych
  w budżecie.

X.      Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

1. Koszty osobowe i bezosobowe:

a)wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku,

b)koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących działania w ramach zadania),

c)koszty bezosobowe (wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło),

d)koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie – koordynacja zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – do wysokości 10% kwalifikowalnych kosztów zadania w odniesieniu do całkowitego kosztu w pozycjach kosztorysu, odnoszących się do danej kategorii kosztów.

2. Koszty rzeczowe:

a)koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania – do wysokości 10% kwalifikowalnych kosztów zadania w odniesieniu do całkowitego kosztu
w pozycjach kosztorysu, odnoszących się do danej kategorii kosztów,

b)koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe) – do wysokości 5% kwalifikowanych kosztów zadania w odniesieniu do całkowitego kosztu w pozycjach kosztorysu, odnoszących się do danej kategorii kosztów z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

 

Oferta nie musi zawierać wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowalnych wymienionych powyżej.

 

W sytuacji gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

a)zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

c)wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

d)jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy,

e)wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,

f)wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej

 

XI.      Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

 1. Pokrycie kosztów utrzymania biura, w tym działalności bieżącej.
 2. Remonty i adaptacje pomieszczeń.
 3. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania.
 4. Odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.
 5. Nagrody finansowe dla beneficjentów zadania.
 6. Dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 7. Pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.
 8. Obowiązkowe wpłaty na PFRON.

 

XII. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59 – 700 Bolesławiec w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. W przypadku nadesłania pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

XIII.

1. Kryteria oceny formalnej :

a)Kwalifikowalność oferenta.

b)Terminowość złożenia oferty.

c)Właściwy formularz oferty wraz z aktualnymi załącznikami.

d)Podpisy osób uprawnionych.

Punkty oceny formalnej przyznawane są w skali 0 – 1, przy czym: 1 – oznacza, że oferta spełnia kryterium formalne, 0 – oferta nie spełnia kryterium formalnego.

2. Kryteria oceny merytorycznej:

a)Adekwatność (ze względu na cel zadania) doboru instrumentów służących realizacji zadania.

b)Realny budżet wykonania zadania (w tym poziom dofinansowania w ramach dotacji).

c)Zasięg realizowanego zadania (powinno objąć mieszkańców co najmniej dwóch gmin).

d)Spójny harmonogram realizacji zadania.

e)Zasoby oferenta (np. baza lokalowa, zasoby rzeczowe, kadra).

f)Innowacyjność zadania.

g)Wysokość wkładu własnego.

h)Doświadczenie w realizacji proponowanych działań.

Punkty oceny merytorycznej przyznawane są w skali 0 – 3, przy czym: 3 – oznacza maksymalną liczbę punktów, 0 – oferta nie spełnia danego kryterium.

Maksymalna liczba punktów: 24

 

Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeśli uzyska łączną liczbę punktów 13 i mniej.

 

XIV. Termin dokonania wyboru ofert

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 9 lipca 2013 r.

Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.powiatboleslawiecki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bolesławieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

XV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 r. i 2013 r.

Na zlecanie zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 36.919 zł, a w 2013 r. – 8.050 zł.

XVI.  Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zastrzega sobie prawo do:

1.Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2.Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

3.Możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

4.Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

  Oferta realizacji zadania publicznego - wzór (pobierz DOC, 90KB)