W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

uchwała zarządu - II konkurs ofert 2012

 

logoO G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:
1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
2. Art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).


II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
Oferty w konkursie składać mogą organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych (co potwierdza załączony statut).


III. Cel realizacji zadania publicznego.
Celem realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych jest pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprawa jakości ich życia oraz zwiększenie ich samodzielności i zaradności osobistej.

 

IV. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
7. Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
8. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

 

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2012 r. wynosi: 24.500 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych).

 

VI. Forma realizacji zadań:
Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania. W związku
z powyższym wymagane jest posiadanie przez oferentów wkładu własnego w wysokości
10 % kosztów całości zadania, który może mieć formę finansową i pozafinansową (np. praca wolontariuszy, zasoby rzeczowe itp.).

 

VII. Warunki składania ofert:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie w określonym terminie do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty wypełnione na innych drukach lub złożone po terminie, lub takie, których zadania nie pokrywają się z zadaniami wskazanymi
w niniejszym ogłoszeniu lub termin realizacji nie pokrywa się z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
3. Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta(-ów),
c) kopię aktualnego statutu.
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Do oferty mogą być dołączone jako dokumenty nieobligatoryjne: rekomendacje, opinie, listy intencyjne mogące zdaniem oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty.
4. Jeśli podmiot składa więcej niż jedną ofertę, dopuszcza się złożenie załączników
w jednym egzemplarzu. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia w kolejnych ofertach adnotacji, że wymagane załączniki zostały dołączone do oferty pod
nazwą „….”.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty
w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub wycofania oferty.
6. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę w ramach każdego zadania, dopuszcza się możliwość składania ofert łącznych. W takim przypadku konieczne jest wskazanie w kosztorysie kwot dotyczących poszczególnych zadań. Oferta obejmująca dwa lub więcej zadań musi tworzyć spójną i logiczną całość – podjęte działania muszą się ze sobą wiązać.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji.
1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Bolesławieckiego na wniosek komisji konkursowej.
2. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie wyboru i odrzucenia oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu oraz o kwocie przyznanej dotacji.
4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z dołączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i nie będą zwracane oferentowi.

 

IX. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
2. Dofinansowane zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2012 r. Czas realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia (podsumowanie i ewaluacja). Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związane
z realizacją zadania.
3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania
z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.
4. Środki finansowe mogą być przyznane wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego wykonania, uwzględnionych
w budżecie.

 

X. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:
1. Koszty osobowe i bezosobowe:
a) wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku,
b) koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących działania w ramach zadania),
c) koszty bezosobowe (wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło),
d) koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie – koordynacja zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – do wysokości 10% kwalifikowalnych kosztów zadania w odniesieniu do całkowitego kosztu w pozycjach kosztorysu, odnoszących się do danej kategorii kosztów.
2. Koszty rzeczowe:
a) koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania – do wysokości 10% kwalifikowalnych kosztów zadania w odniesieniu do całkowitego kosztu
w pozycjach kosztorysu, odnoszących się do danej kategorii kosztów,
b) koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe) – do wysokości 5% kwalifikowanych kosztów zadania w odniesieniu do całkowitego kosztu w pozycjach kosztorysu, odnoszących się do danej kategorii kosztów z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
Oferta nie musi zawierać wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowalnych wymienionych powyżej.
W sytuacji gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),
c) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
d) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy,
e) wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,
f) wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy.

 

XI. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:
1. Pokrycie kosztów utrzymania biura, w tym działalności bieżącej.
2. Remonty i adaptacje pomieszczeń.
3. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania.
4. Odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.
5. Nagrody finansowe dla beneficjentów zadania.
6. Dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
7. Pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.
8. Obowiązkowe wpłaty na PFRON.

 

XII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59 – 700 Bolesławiec w terminie do dnia 7 września 2012 r. W przypadku nadesłania pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

XIII. Kryteria oceny ofert:

 

1. Kryteria oceny formalnej:
a) Kwalifikowalność oferenta.
b) Terminowość złożenia oferty.
c) Właściwy formularz oferty wraz z aktualnymi załącznikami.
d) Podpisy osób uprawnionych.
Punkty oceny formalnej przyznawane są w skali 0 – 1, przy czym: 1 – oznacza, że oferta spełnia kryterium formalne, 0 – oferta nie spełnia kryterium formalnego.

 

2. Kryteria oceny merytorycznej:
a) Adekwatność (ze względu na cel zadania) doboru instrumentów służących realizacji zadania.
b) Realny budżet wykonania zadania (w tym poziom dofinansowania w ramach dotacji).
c) Zasięg realizowanego zadania (powinno objąć mieszkańców co najmniej dwóch gmin).
d) Spójny harmonogram realizacji zadania.
e) Zasoby oferenta (np. baza lokalowa, zasoby rzeczowe, kadra).
f) Innowacyjność zadania.
g) Wysokość wkładu własnego.
h) Doświadczenie w realizacji proponowanych działań.
Punkty oceny merytorycznej przyznawane są w skali 0 – 3, przy czym: 3 – oznacza maksymalną liczbę punktów, 0 – oferta nie spełnia danego kryterium.
Maksymalna liczba punktów: 24
Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeśli uzyska łączną liczbę punktów 13 i mniej.

 

XIV. Termin dokonania wyboru ofert
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 września 2012 r.
Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.powiatboleslawiecki.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bolesławieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

 

XV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 r. i 2012 r.
Na zlecanie zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r. nie były wydatkowane żadne środki.
W 2012 r. w ramach otwartego konkursu ofert wydatkowano środki w wysokości 11.945 zł. W trybie pozakonkursowym wydatkowano środki w wysokości 1.490 zł.

 

XVI. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.
3. Możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Pobierz
1. oferta realizacji zadania publicznego