W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                 Interreg i Euroregion Nysa               logo small bpcs logo-szpital pcpr big  logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia
ul. Armii Krajowej 12
I piętro: pokój 109 i 110
tel. 75 612 17 15, 75 612 17 16

godziny pracy:
poniedziałki: 07:30 – 17:00,
od wtorku do czwartku: 07:30 – 15:30,
piątki: 07:30 – 14:00

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

A.    Co mogą uzyskać pracodawcy:
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać zwrot kosztów (refundację) wyposażenia jej stanowiska pracy.
Pracodawcy ubiegający się o tę formę pomocy składają w biurze podawczym Starostwa wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Wn-W I) wraz z wymaganymi dokumentami. TUTAJ
Refundacja obejmuje wyłącznie koszty poniesione po podpisaniu umowy Starosty z pracodawcą. Warunkiem uzyskania zwrotu jest otrzymanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy Starosta wzywa do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna:
Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2019, poz. 1172).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 93)

Wymagane dokumenty
1.    wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
2.    kopia dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzenia działalności,
3.    bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans,
4.    roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez Urząd Skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do Urzędu Skarbowego – w pozostałych przypadkach,
5.    aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
6.    zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
7.    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
8.    oświadczenie pracodawcy o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,
9.    zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informacja o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
10.    oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające fakt bycia pracodawcą ze wskazaniem liczby osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na dzień złożenia wniosku, z uwzględnieniem liczby osób niepełnosprawnych,
11.    informacja podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).


Uwagi   
Zabezpieczenie zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy stanowi akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Druki:

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wniosek jest także dostępny w wersji papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa, pokój 109.

B.    Co mogą uzyskać osoby niepełnosprawne:

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania środków Starosta zawiera z osobą niepełnosprawną umowę regulującą obowiązki Stron. Po podpisaniu umowy i przedstawieniu przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej środki są przekazywane na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Podstawa prawna:
1.    Art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2019, poz. 1172)
2.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2342).

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o przyznanie środków wraz ze wskazanymi w nim dokumentami
2.    dokument potwierdzający niepełnosprawność,
3.    oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nieprowadzeniu działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
4.    zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych albo zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej w tym okresie,
5.    informacja podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543). Wypełniając całą informację, osoba fizyczna w cz. A pkt 8 wpisuje planowaną datę rozpoczęcia działalności, nie wypełnia cz. B, w cz. C i D wpisuje dane dot. planowanej działalności – o ile dotyczą.
6.    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,
7.    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o nieotrzymaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uwagi

Zabezpieczeniem zwrotu środków w sytuacji naruszenia warunków umowy jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji lub poręczenie cywilne. W przypadku poręczenia zwrotu środków przez osobę fizyczną poręczyciel przedkłada Staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu.

Druki:

Wniosek o środki na działalność gospodarczą – wersja do wypełnienia odręcznego – wniosek odręczny TUTAJ
Wniosek o środki na działalność gospodarczą – wersja do wypełnienia w komputerze – wniosek komputerowy TUTAJ

Wniosek jest także dostępny w wersji papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa, pokój 109.

Szczegółowych informacji o powyższych zadaniach udziela Pani Anna Guzik, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, tel.: 75 612 17 15, adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .