W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

ul. Armii Krajowej 12
I piętro: pokój 109 i 110
tel. 75 612 17 15, 75 612 17 16
godziny pracy:
poniedziałki: 08:00 – 17:00,
od wtorku do czwartku: 07:30 – 15:30,

piątek 07:30-14:00

 

 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

Najważniejsze zadania realizowane w tym zakresie przez Referat, to:

A. Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym:

Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (działalność wytwórcza, handlowa, usługowa, budowlana) może być udzielona tylko raz osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu, która nie prowadziła działalności lub nie była członkiem spółdzielni co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o przyznanie środków.

Osoba ubiegająca się o pomoc składa w biurze podawczym Starostwa wniosek o przyznanie środków wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek określa: kwotę wnioskowanej pomocy, przewidywane ekonomiczne efekty prowadzenia działalności, określenie, jakich zakupów wnioskodawca zamierza dokonać i formę zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy (poręczenie cywilne lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).

W 2018 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać do 20.000 zł na podjęcie działalności. Z otrzymanej pomocy może być sfinansowany zakup towarów, maszyn i urządzeń, wykonanie prac remontowych w miejscu prowadzenia działalności.

Starosta zawiera z wnioskodawcą umowę ustalającą warunki otrzymania pomocy. Osoba niepełnosprawna, która otrzyma pomoc ze środków PFRON obowiązana jest prowadzić działalność lub być członkiem spółdzielni socjalnej co najmniej 24 miesiące. W czasie trwania umowy przedstawia w okresach półrocznych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności lub zaświadczenie ze spółdzielni socjalnej o członkostwie.

Osoba, która naruszyła warunki umowy, jest wezwana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

 

Podstawa prawna:

Art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2018, poz. 511).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 102).

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 2. charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia
 3. dokument potwierdzający niepełnosprawność
 4. oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nieprowadzeniu działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 5. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych albo zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej w tym okresie,
 6. oświadczenie o nieubieganiu się o środki publiczne na podjęcie działalności z innych źródeł,
 7. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby poszukującej pracy wraz z pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy, że nie pozostaje w zatrudnieniu,
 8. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nieotrzymaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 9. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość wykonywania działalności gospodarczej,
 10. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza,
 11. dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy

Uwagi: 

Zabezpieczenie zwrotu środków:

 1. poręczenie cywilne, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej. Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 3 poręczycieli, których łączny średni dochód netto z ostatnich 3 miesięcy wynosi 3.000 zł. Poręczyciele nie mogą prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego; z poręczenia zostaje wyłączony małżonek wnioskodawcy;

 

lub

 

 1. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Druki:

 

B. Co mogą uzyskać pracodawcy:

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu jako bezrobotną lub poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać zwrot kosztów (refundację) wyposażenia jej stanowiska pracy.

Pracodawcy ubiegający się o tę formę pomocy składają w biurze podazym Starostwa wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Wn-W I) wraz z wymaganymi dokumentami.

W 2018 r. zwrot kosztów wynosi do 22.386 zł na każde nowowyposażone stanowisko pracy. Refundacja obejmuje wyłącznie koszty poniesione po podpisaniu umowy Starosty z pracodawcą. Warunkiem uzyskania zwrotu jest otrzymanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy Starosta wzywa do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2018, poz. 511).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 93)

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzenia działalności,
 3. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans,
 4. roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez Urząd Skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do Urzędu Skarbowego – w pozostałych przypadkach,
 5. aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
 6. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 8. oświadczenie pracodawcy o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,
 9. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informacja o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
 10. oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające fakt bycia pracodawcą ze wskazaniem liczby osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na dzień złożenia wniosku, z uwzględnieniem liczby osób niepełnosprawnych.

Uwagi  

Zabezpieczenie zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy stanowi akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Druki:

 • Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (DOC, 120 KB)

 

Szczegółowych informacji o powyższych zadaniach udziela Pani Anna Guzik, inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, tel.: 75 612 17 15, adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.