W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                  Interreg i Euroregion Nysa                     logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

pl.marsz. J. Piłsudskiego 2, tel. 075 612 17 18

www.boleslawiec.pcpr.info

 

Godziny pracy:
poniedziałek 08:00 - 16:00
od wtorku do piątku 07:30 - 15:30

 

Przyjmowanie klientów:
poniedziałek 10:00 - 16:00
od wtorku do piątku 09:30 - 15:30

realizuje zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Udzielamy dofinansowania

 • do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 • na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wydajemy także karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Turnusy rehabilitacyjne

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie, których średni miesięczny dochód, nie przekracza:

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest ogłaszana co kwartał w Monitorze Polskim (za IV kwartał 2008r. wynosi 3 096,55 zł).

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • informacja o stanie zdrowia

 

Do wypełnionych druków należy dołączyć

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia o niepełnosprawności) lub wypis z treści orzeczenia jednego z organów orzekających, tj.:
  • lekarza orzecznika ZUS
  • komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
  • lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r.)
  • komisje lekarskie podległe MON oraz MSW i A (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r.).
 • w przypadku młodzieży uczącej się i nie pracującej od 16 do 24 roku życia zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną, PCPR pisemnie informuje o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Osoba niepełnosprawna w oparciu o złożone oferty w PCPR wybiera organizatora turnusu, ośrodek rehabilitacyjny oraz samodzielnie rezerwuje miejsce na turnusie w określonym terminie.

 

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz młodzież ucząca się i nie pracująca w wieku 16 – 24 lat
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14 poz. 92, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2008r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694).

 

Druki

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • Informacja o stanie zdrowia

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być przyznane pod warunkiem częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia do danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przyznawanej osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, nie przekracza:

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest ogłaszana co kwartał w Monitorze Polskim (za IV kwartał 2008r. wynosi 3 096,55 zł).

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia o niepełnosprawności) lub wypis z treści orzeczenia jednego z organów orzekających, tj.:
  • lekarza orzecznika ZUS
  • komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
  • lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r.)
  • komisje lekarskie podległe MON oraz MSW i A (uwzględnia się tylko orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 1997 r).
 • oryginał faktury VAT za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z uwzględnieniem na fakturze refundacji NFZ i udziału własnego pacjenta
 • kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z potwierdzeniem przyznania przez NFZ limitu cenowego na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzależniona jest od limitu ceny ustalonego przez NFZ na poszczególne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i ustalana jest w oparciu o złożone dokumenty.

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się

 • osoby niepełnosprawne:
  • stosowanie do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności
  • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności
  • których średni miesięczny dochód nie przekracza:
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
 • oferta cenowa danego sprzętu rehabilitacyjnego wystawiona przez sklep medyczny.

Podstawą dofinansowania jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Starostą Bolesławieckim a osobą niepełnosprawną (przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem osoby niepełnosprawnej). Umowa ściśle określa przedmiot oraz wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, które za IV kwartał 2008 r. wynosi 3 096,55 zł.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 121, poz.1313).

 

Druki

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które:

 • mają trudności w poruszaniu się
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, które za IV kwartał 2008 r. wynosi 3 096,55 zł.

 

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, które za IV kwartał 2008 r. wynosi 3 096,55 zł.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku

Realizacja wniosków następuje według kolejności ich złożenia.

Podstawą dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych stanowi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Starostą Bolesławieckim a osobą niepełnosprawną (przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem osoby niepełnosprawnej). Umowa określa ściśle przedmiot oraz wysokość dofinansowania.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

 

Druki

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych*, w komunikowaniu się* i technicznych*, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

 

 

Pomoc dla osób prawnych i organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
 • nie mają zaległości wobec PFRON.

Wnioski na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Podstawą dofinansowania jest umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy Starostą Bolesławieckim a wnioskodawcą.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów całego przedsięwzięcia, w którym biorą udział osoby niepełnosprawne.

W ramach zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych może być dofinansowane także uczestnictwo opiekunów osób niepełnosprawnych, o ile obecność opiekunów w danym przedsięwzięciu jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

 

Druki

 • Wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Preliminarza wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.