W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Aby poprawnie wyświetlić załączniki potrzebny jest darmowy program Adobe Reader. Aby ściągnąć, kliknij w ikonę poniżej.

 

pdf download

Informacja Publiczna

Udostępnienie na wniosek informacji publicznej nie udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 02 kwietnia 1997 r.

( Dz.U.1997.78.483 z późn. zmian)

 

Art. 61

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

 

 

                Zasady udostępniania informacji publicznej regulowane są ustawą z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zmian).

Zgodnie z art. 1 w/w ustawy „ Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”

W myśl art. 6 w/w ustawy Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

  1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b)  projektowaniu aktów normatywnych,

c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

  2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  statusie prawnym lub formie prawnej,

b)  organizacji,

c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,

d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f)  majątku, którym dysponują,

  3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g)  naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

  4)  danych publicznych, w tym:

a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

  5)  majątku publicznym, w tym o:

a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,

d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f)  długu publicznym,

g)  pomocy publicznej,

h)  ciężarach publicznych.

Zapewnieniu powszechności dostępu do informacji publicznej jest realizowane poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (zwany dalej bip). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej można pobrać wyżej.

 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Starosta Bolesławiecki uściślił wysokość dodatkowych kosztów w Zarządzeniu z dnia 10.12.2012 r. nr 94.IV.12. Tekst zarządzenia do pobrania - tutaj -.

 Podmiot, zobowiązany do udostępnienia informacji,w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy : udzielanie informacji koordynuje Wydział Organizacyjny, informacja jest udzielana przez właściwą komórkę w zależności od żądanych informacji; 

 

Czas realizacji : niezwłocznie