W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

    logo-bory    teatr   big logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu - informacje

STAROSTWO POWIATOWE
W BOLESŁAWCU

 

I. Dane teleadresowe :

  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2, 59 -700 Bolesławiec (Okrąglak)

 

   Ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

   

          Sekretariat Starosty : 75 732 32 58

             Fax 75 732 32 50

          Biuro Podawcze – Informacja :      75 612 17 00
                                                                   75 612 17 01
                                                                   75 612 17 02

 

II. Dane Finansowe

NIP Powiatu Bolesławieckiego : 612 -182- 62- 22;

Nr rachunku bankowego : 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920 Bank BGŻ o/Bolesławiec;

 III. Kierownictwo :

 • Starosta Bolesławiecki : Dariusz Kwaśniewski – Kierownik Urzędu;
 • Wicestarosta Bolesławiecki : Marian Haniszewski;
 • Skarbnik Powiatu   : Maria Szydłak;
 • Sekretarz Powiatu : Radosław Palczewski;

IV. Komórki organizacyjne wraz z ich lokalizacją :

 

Budynek przy

ul. Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2

59-700 Bolesławiec

        

Budynek

przy ul. Armii Krajowej 12

59-700 Bolesławiec

          

                   Komórka organizacyjna

Komórka organizacyjna

Starosta Bolesławiecki

I p.

Sekretarz Powiatu

III p.

Wicestarosta Bolesławiecki

I. p.

Wydział Organizacyjny      

III p.

Członek Zarządu Powiatu

I. p.

Wydział Finansowy Starostwa

III p.

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Wydział Architektury i Budownictwa

III p.

Skarbnik Powiatu

I. p.

Biuro Kontroli Finansowej

III p.

Biuro Organów Powiatu

I p.

Wydział Geodezji i Katastru

II p.

Biuro Zarządzania Kryzysowego

parter

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

IIp.

Referat Budżetu Powiatu

parter

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

II p.

Wydział Środowiska

parter

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

II p.

 

 

Wydział Edukacji i Promocji Powiatu

I p.

 

 

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

I p.

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

parter

 

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

parter

 

 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

parter

 

 

Informacje Prawne

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem strony internetowej Powiatu Bolesławieckiego jest publikacja informacji o działalności Starostwa Powiatowego oraz jednostkach podległych. Staramy się udostępniać aktualne i rzetelne dane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, wprowadzamy poprawki. Starostwo Powiatowe nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej. Starostwo nie ponosi również odpowiedzialności za problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Nie możemy zagwarantować, że teksty dokumentów udostępnionych on-line są identyczne z oficjalnie przyjętą wersją. Prawnie wiążące są teksty dokumentów dostępne w Biurze Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Prawo autorskie

Reprodukcja materiałów tekstowych jest możliwa za podaniem źródła.

W periodykach drukowanych jako źródło należy umieścić adres strony:

 • www.powiatboleslawiecki.pl

W przypadku publikacji tekstu na stronie internetowej jako źródło należy umieścić kod:

 

Reprodukcja materiałów multimedialnych wymaga pisemnej zgody Starostwa. Powyższe postanowienia obowiązują od 26 lutego 2007.

Polityka jakości

Polityka jakości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Misja Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Utworzenie i utrzymanie przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:

 1. Możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa oraz na wysokim poziomie merytorycznym i prawnym.
 2. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie w zakresie realizacji usług na rzecz klienta.
 3. Zaspokajanie potrzeb Klientów.
 4. Partnerskie nawiązanie relacji z Klientem z zachowaniem służebnej roli Starostwa wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej.
 5. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Starostwem.
 6. Efektywne zarządzanie personelem.
 7. Otwartą politykę informacyjną opartą na wykorzystaniu systemów informatycznych.
 8. Stworzenie zintegrowanej platformy usług administracji publicznej e-urząd.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 1. Zobowiązanie się do wprowadzanie, utrzymania oraz stałego udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
 2. Przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników Starostwa.
 3. Wykonywanie zadań określonych w:
  • Ustawach, aktach prawa miejscowego.
  • Statucie Starostwa Powiatowego.
  • Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
  • Programach przyjętych przez Radę Powiatu.
 4. Nadzorowanie wykonywania uchwał organów powiatu bolesławieckiego.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Bolesławiec, dnia 5 maja 2012

Powiaty partnerskie

Landkreis Bautzen

Landkreis Bautzen

www.landkreis-bautzen.de

Stolica powiatu:
Budziszyn

Starosta:
Michael Harig

Gmin w powiecie:
30

Rhein-Sieg

Rhein-Sieg

www.rhein-sieg-kreis.de

Stolica powiatu:
Siegburg

Starosta:
Frithjof Kühn

Gmin w powiecie:
19

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Informacja dotycząca Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bolesławcu

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. jednostek samorządu terytorialnego,
 5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Kadencja Rady trwa 4 lata, aktualnie jest to okres przypadający na lata 2012 – 2016.

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012 – 2016

 1. Czesław Rościszewski - Rada OPZZ Powiatu Bolesławieckiego,

 

 1. Mirosław Brzęczek - Związek Pracodawców Dolnego Śląska,

 

 1. Leszek Berny - Rada Gminy Bolesławiec,

 

 1. Tomasz Gabrysiak - Rada Miasta Bolesławiec,

 

 1. Mirosław Haniszewski - Rada Gminy Warta Bolesławiecka - PRZEWODNICZĄCY Powiatowej Rady Zatrudnienia,

 

 1. Henryk Kopeć - Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

 

 1. Adam Krajewski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MZGK Sp. z o. o. w Bolesławcu,

 

 1. Leokadia Krawiecka - Rada Gminy Gromadka GOPS Gromadka - WICEPRZEWODNICZĄCA Powiatowej Rady Zatrudnienia,

 

 

 1. Barbara Łaba - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości,

 

 1. Agnieszka Michnej – Regionalny Związek Pracodawców,

 

 1. Mirosław Mucha - Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych,

 

 1. Waldemar Nalazek - Rada Gminy Osiecznica,

 

 1. Henryka Pilna - Rada Miasta Nowogrodziec,

 

 1. Andrzej Udzielak - Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze.

 

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bolesławcu należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie bolesławieckim,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w powiecie bolesławieckim, na realizowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie bolesławieckim,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu,
 • opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracownika skierowanego na szkolenie przez pracodawcę oraz kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia za bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na miejsce szkolonego pracownika,
 • wydawanie opinii, na wniosek dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w zakresie ustalenia zawodów w których szkoła kształci,
 • w przypadku szkół publicznych, a także placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzących kształcenie w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego – wyrażanie opinii co do likwidacji szkoły, profili kształcenia ogólnozawodowego lub zawodu w jakim szkoła kształci,
 • opiniowanie decyzji dotyczących zmiany struktury organizacyjnej funkcjonowania publicznych instytucji rynku pracy,
 • opiniowanie umorzeń nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.