W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

        big logo pcpr logo-szpital r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600 logo small bpcs

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu - informacje

STAROSTWO POWIATOWE
W BOLESŁAWCU

 

I. Dane teleadresowe :

ul. Armii Krajowej 12, 59 -700 Bolesławiec    

Sekretariat Starosty : 75 732 32 58 /  Fax 75 732 32 50

poczta elektroniczna : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze – Informacja :      75 612 1 700 

 

II. Dane Finansowe

NIP Powiatu Bolesławieckiego : 612 -182- 62- 22;

Nr rachunku bankowego : 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920 Bank BGŻ o/Bolesławiec;

 III. Kierownictwo :

 • Starosta Bolesławiecki : Karol Stasik – Kierownik Urzędu;
 • Wicestarosta Bolesławiecki : Tomasz Gabrysiak;
 • Członek Zarządu Powiatu : Stanisław Chwojnicki;
 • Skarbnik Powiatu   : Maria Szydłak;
 • Sekretarz Powiatu : Radosław Palczewski.

 

Informacje Prawne

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem strony internetowej Powiatu Bolesławieckiego jest publikacja informacji o działalności Starostwa Powiatowego oraz jednostkach podległych. Staramy się udostępniać aktualne i rzetelne dane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, wprowadzamy poprawki. Starostwo Powiatowe nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej. Starostwo nie ponosi również odpowiedzialności za problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Nie możemy zagwarantować, że teksty dokumentów udostępnionych on-line są identyczne z oficjalnie przyjętą wersją. Prawnie wiążące są teksty dokumentów dostępne w Biurze Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Prawo autorskie

Reprodukcja materiałów tekstowych jest możliwa za podaniem źródła.

W periodykach drukowanych jako źródło należy umieścić adres strony:

 • www.powiatboleslawiecki.pl

W przypadku publikacji tekstu na stronie internetowej jako źródło należy umieścić kod:

 

Reprodukcja materiałów multimedialnych wymaga pisemnej zgody Starostwa. Powyższe postanowienia obowiązują od 26 lutego 2007.

Polityka jakości

Polityka jakości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Misja Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Utworzenie i utrzymanie przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:

 1. Możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa oraz na wysokim poziomie merytorycznym i prawnym.
 2. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie w zakresie realizacji usług na rzecz klienta.
 3. Zaspokajanie potrzeb Klientów.
 4. Partnerskie nawiązanie relacji z Klientem z zachowaniem służebnej roli Starostwa wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej.
 5. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Starostwem.
 6. Efektywne zarządzanie personelem.
 7. Otwartą politykę informacyjną opartą na wykorzystaniu systemów informatycznych.
 8. Stworzenie zintegrowanej platformy usług administracji publicznej e-urząd.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 1. Zobowiązanie się do wprowadzanie, utrzymania oraz stałego udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
 2. Przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników Starostwa.
 3. Wykonywanie zadań określonych w:
  • Ustawach, aktach prawa miejscowego.
  • Statucie Starostwa Powiatowego.
  • Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
  • Programach przyjętych przez Radę Powiatu.
 4. Nadzorowanie wykonywania uchwał organów powiatu bolesławieckiego.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Bolesławiec, dnia 5 maja 2012

Powiaty partnerskie

Landkreis Bautzen

Landkreis Bautzen

www.landkreis-bautzen.de

Stolica powiatu:
Budziszyn

Starosta:
Michael Harig

Gmin w powiecie:
30

Rhein-Sieg

Rhein-Sieg

www.rhein-sieg-kreis.de

Stolica powiatu:
Siegburg

Starosta:
Frithjof Kühn

Gmin w powiecie:
19

Powiatowa Rada Rynku Pracy

INFORMACJA O POWIATOWEJ RADZIE RYNKU PRACY


Powiatowa Rada Rynku  Pracy  jest  organem  opiniodawczo  –  doradczym  starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały  lub  odpowiedniego  zapisu  w  protokole  posiedzenia  rady.  Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy. Głosowania rady rynku pracy są jawne.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:


•    działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
•    społeczno  -  zawodowych  organizacji  rolników,  w  tym  związków  zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
•    organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
•    organów  jednostek  samorządu  terytorialnego   lub   nauki   o  szczególnej  wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY 2015 – 2019


1.Mirosław Brzęczek - Związek Pracodawców Dolnego Śląska,
2.Kornel Filipowicz - Gmina Miejska Bolesławiec,
3.Mirosław Haniszewski - Gmina Warta Bolesławiecka, PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY,
4.Agnieszka Kierys – Związek Bezrobotnych i Ubogich Powiatu Bolesławieckiego,
5.Henryk Kopeć - Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bolesławieckiego,
6.Jolanta Kubiniec  - Rada OPZZ Powiatu Bolesławieckiego,
7.Agnieszka Michnej – Regionalny Związek Pracodawców, WICEPRZEWODNICZĄCA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY,
8 Mirosław Mucha - Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych,
9.Dariusz Pawliszczy - Gmina Gromadka,
10.Ryszard Ratajczak – NSZZ Solidarność Region Jeleniogórski,
11.Urszula Róg - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości,
12.Andrzej Udzielak - Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze,
13.Andrzej Żuk – Dolnośląscy Pracodawcy – Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należą zadania:


1.    Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
2.    Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
3.    Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu  Pracy  będących  w  dyspozycji  samorządu  województwa  i  sprawozdań z ich wykorzystania.
4.    Składanie  wniosków  i  wydawanie  opinii  w  sprawach  dotyczących  kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
5.    Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
6.    Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
7.    Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.


Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują:


1.  Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
•    liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
•    zakładane  rezultaty  programu   specjalnego,   w  tym   przewidywaną   efektywność kosztową i zatrudnieniową,
•    koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2.  Promowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.
3.  Celowość    realizacji    Programu    Aktywizacja    i    Integracja,    biorąc    pod    uwagę w szczególności:
•    kryteria doboru bezrobotnych,
•    zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.