W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Nauka szansą na sukces

Umowa o dofinansowanie projektu „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego” w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową” Poddziałanie nr 7.2.1. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zawarta w dniu 20.12.2016 r. (Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0011/16).

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Województwo Dolnośląskie

BENEFICJENT Powiat Lwówecki

PARTNER Powiat Bolesławiecki

 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 880.738,16 zł

Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 748.627,43 zł, stanowiącej nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych w kwocie 132.110,73 zł.

 

Całkowita wartość Projektu 881.138,16 zł

Okres realizacji Projektu od 08-07-2016 r. do 30-11-2017 r.

 

Zakres finansowy

KATEGORIA KOSZTÓW

WYDATKI CAŁKOWITE

KWOTA DOFINANSOWANIA

wyposażenie pracowni
w Liceach Ogólnokształcących
z Powiatu Bolesławieckiego

 

295.218,11 zł

 

250.935,39 zł

prace i materiały budowlane obejmujące pracownie
w Liceach Ogólnokształcących
z Powiatu Bolesławieckiego

 

51.350,00 zł

 

 

43.647,50 zł

promocja w Powiecie Bolesławieckim

 

3.512,00 zł

 

 

2.985,20 zł

 

SUMA

 

350.080,11zł                                       

 

297.568,09 zł

   

Cele:
Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych, a także poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów 5 ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących z 2 dolnośląskich powiatów: lwóweckiego i bolesławieckiego, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt składa się z 6 zadań; zadania dotyczące powiatu bolesławieckiego:

 

zad. 4 obejmuje wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcący w Liceach Ogólnokształcących
z Powiatu Bolesławieckiego. Zakup nowoczesnego wyposażenie ma służyć osiągnięciu celów projektu, w ramach tego dokonany zostanie zakup mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć metodami badawczymi.  

- wyposażenie pracowni informatycznej w II LO w Bolesławcu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, tj. : urządzenia wielofunkcyjne, laptopy multimedialne, projektor multimedialny;
- wyposażenie pracowni przyrodniczych w skład których wchodzą pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna w II LO w Bolesławcu w pomoce dydaktyczne zalecane w katalogu MEN zgodnie ze specyfikacją każdej pracowni. Pracownie zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, tj. : laptopy, ekran ścienny i in. Sala chemiczna dodatkowo wyposażona zostanie w meble: krzesła, stolik pod projektor, tablica sucho ścieralna, meble do przechowywania odczynników chemicznych;
- wyposażenie pracowni informatycznej w I LO w Bolesławcu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć,
tj.: laptopy, instalacje punktów dostępowych, gniazd sieciowych, drukarki, głośników komputerowych, kamerę, statyw, lustrzankę cyfrową z lampą błyskową; w pomoce dydaktyczne, tj. zestaw interaktywny pozwalający na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, szybkie tworzenie figur geometrycznych;
-wyposażenie pracowni przyrodniczej w I LO w Bolesławcu w meble, min. ławki, krzesła uczniowskie, stół uczniowski laboratoryjny, biurko, szafa, stojak na lampy, szafa na odczynniki oraz w sprzęty niezbędne do realizacji zajęć: laptopy, głośniki do laptopa a także w pomoce dydaktyczne zgodne
z katalogiem zalecanym przez MEN – mikroskopy, magnesy, statywy, soczewki optyczne

 

zad. 5. Dotyczy prac i materiałów budowlanych w pracowniach w Liceach Ogólnokształcących
z Powiatu Bolesławieckiego, ma które składają się niezbędne prace remontowe poszczególnych sal oraz potrzeba przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zakup i montaż schodołazu oraz dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

zad. 6 Obejmuje działania promocyjne.