W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Nauka szansą na sukces

 „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”- to kolejny edukacyjny projekt, który pomoże na lepszy start w sferze zawodowej Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych, a także poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów 5 ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących z 2 dolnośląskich powiatów: lwóweckiego i bolesławieckiego, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt składa się z 6 zadań. Zadania dotyczące powiatu bolesławieckiego obejmują wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących . Zakup nowoczesnego wyposażenie ma służyć osiągnięciu celów projektu, w ramach tego dokonany zostanie zakup mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć metodami badawczymi. 

- wyposażenie pracowni informatycznej w II LO w Bolesławcu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć,     urządzenia wielofunkcyjne, laptopy multimedialne, projektor multimedialny;

- wyposażenie pracowni przyrodniczych w skład których wchodzą pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna w II LO w Bolesławcu w pomoce dydaktyczne. Pracownie zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć m.in. w laptopy i ekran ścienny i in. Sala chemiczna dodatkowo wyposażona zostanie w  krzesła, stolik pod projektor, tablicę sucho ścieralna oraz meble do przechowywania odczynników chemicznych;

- wyposażenie pracowni informatycznej w I LO w Bolesławcu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, m.in. laptopy, instalacje punktów dostępowych, gniazd sieciowych, drukarki, głośników komputerowych, kamerę, statyw, lustrzankę cyfrową z lampą błyskową; w pomoce dydaktyczne, zestaw interaktywny pozwalający na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, szybkie tworzenie figur geometrycznych;

- wyposażenie pracowni przyrodniczej w I LO w Bolesławcu w meble, min. ławki, krzesła uczniowskie, stół uczniowski laboratoryjny, biurko, szafa, stojak na lampy, szafa na odczynniki oraz w sprzęty niezbędne do realizacji zajęć: laptopy, głośniki do laptopa a także w pomoce dydaktyczne mikroskopy, magnesy, statywy, soczewki optyczne. Całkowita wartość projektu to 881.138,16 zł.

 

Zawodowy Dolny Śląsk

- Dzięki projektowi w jaki zaangażowała się moja szkoła mogłam wziąć udział w miesięcznym stażu w firmie produkcyjnej Zehnder. Było to cenne doświadczenie, ponieważ zobaczyłam jak wygląda rzeczywista praca w zawodzie – to tylko jedna z wielu pozytywnych opinii uczniów, którzy już korzystają z dobrodziejstw projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. Pomaga on w kształceniu zawodów deficytowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

 Powiat Bolesławiecki jest partnerem realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu. Dzięki temu uczniowie z Elektronika, Handlówki oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mogą skorzystać z wielu form wsparcia. A są to : zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej, współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska, zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół. Również doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji zadań w projekcie. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu otrzymał już wsparcie projektowe poprzez doposażenie pracowni logistycznej. Szkoła otrzymała 32-stanowiskową licencję programu do zarządzania firmą transportową, dzięki któremu uczniowie będą mogli podczas zajęć ćwiczyć generowanie zleceń transportu, listów przewozowych, faktur, dokumentów windykacyjnych, a dodatkowo - tablicę multimedialną, która w zestawie z oprogramowaniem będzie dużym wsparciem w praktycznych lekcjach. Ogólna kwota doposażenia to prawie 20 tysięcy zł.

Wakacje bynajmniej nie stanowiły pauzy w projekcie. Przeciwnie - stały się doskonałą okazją do skorzystania z jego możliwości. A mowa tu o lipcowych stażach zawodowych , których celem było podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych. Staże zorganizowały Drukarnia Neograf, Zehnder  oraz  Trans-Branko. Udział w stażu był dla uczniów swego rodzaju nagrodą za uzyskane wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Każdy z uczestników otrzymał stypendium w kwocie 1750 zł. Serdeczne podziękowania należą się firmą, które zdecydowały się na przyjęcie na staż naszych uczniów. Dzięki swojej ofercie umożliwili uczniom zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz poznanie kultury pracy i realizacji zadań w rzeczywistym środowisku firmy.

 

Nowa perspektywa – Lepszy Start        

W Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach trwa projekt „Nowa perspektywa – Lepszy Start” . Młodzież już w pełni korzysta z jego dobrodziejstw. Co dla nich oznacza 11 mln, na które opiewa wartość projektu. W Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach, zarządzanym przez powiat  dodatkowe wsparcie otrzymało 30 wychowanków.  Projekt jest  realizowany przez Województwo Dolnośląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w partnerstwie z 8 powiatami Dolnego Śląska, w tym Powiatem Bolesławieckim. Beneficjentami tego przedsięwzięcia jest aż  486 osób w 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

           Głównym celem projektu jest zdobywanie przez wychowanków nowej wiedzy i co ważniejsze kształtowanie umiejętności poprzez działanie. W realizację projektu zaangażowana została cała społeczność ośrodka. Młodzież uczy się współpracy, samodzielności, przedsiębiorczości i kreatywności. Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy ułatwi wychowankom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Integralną częścią programu jest edukacja zawodowa, w ramach której wychowankowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę o danych branżach. Ważną stroną jest strona praktyczna takiej edukacji. Młodzież uczestniczy w kursach umiejętności zawodowych, poznaje rynek pracy  i zdobywa wiedzę na temat firm w regionie.  Pozwoli to na planowanie kariery zawodowej i na lepszy start w dorosłe życie. Szczegółowe zadania merytoryczne realizowane w ramach projektu :podstawowym założeniem projektu jest realizacja 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 do ich rodzin. Formy te wchodzą w skład: usług aktywnej integracji społecznej - poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym, usług aktywnej integracji zawodowej -doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych, oraz usług aktywnej integracji społecznej przy wsparciu rodzin. Również indywidualne i grupowe poradnictwo psychospołeczne, poradnictwo prawne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy.         

 

 

Centrum Wsparcia Rodziny

Dom wsparcia, pierwszej pomocy i ostatecznego ratunku dla tych, którzy w swoich domach nie mogą czuć się bezpieczni. "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim" zostało oficjalnie otwarte dla potrzebujących. Adresaci projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu to osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie, młodzież opuszczająca domy dziecka lub rodziny zastępcze, rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu utworzono mieszkanie chronione o charakterze interwencyjnym dla ofiar przemocy i młodzieży u progu dorosłego życia oraz punkt konsultacyjny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne”  zapewniający usługi o charakterze interwencji kryzysowej :

- poradnictwo i terapię psychologiczną,

- poradnictwo psychiatryczne i rehabilitację, 

- treningi umiejętności społecznych i poradnictwo prawne.

Powstała też bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób  niepełnosprawnych. Zainteresowani będą mogli wypożyczyć między innymi wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych, koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe oraz łóżka rehabilitacyjne.

Tak bardzo potrzebne dla społeczności miejsce nie mogłoby powstać bez zaangażowania i wielkiego wsparcia Gminy Miejskiej Bolesławiec, która w ramach porozumienia z Powiatem Bolesławieckim przekazała budynek na ten szczytny cel.

Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita kwota 1 929 369 zł.