W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Informacja dla gimnazjalistów na temat założeń reformy programowej.

Czego będzie uczyć liceum począwszy od września 2012 r.?

 

Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego studiowania.
Zadaniem liceum ogólnokształcącego jest wyposażenie przyszłego absolwenta w wiedzę ogólną, będącą fundamentem wykształcenia średniego. Każdy uczeń tej szkoły będzie więc zdobywał wiedzę i umiejętności na poziomie co najmniej podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.

 

Zadaniem liceum jest również przygotowanie uczniów do studiowania na wyższych uczelniach. Aby być przyjętym na wymarzoną uczelnię lub wybrany kierunek studiów nie wystarczy jedynie być wyposażonym w wiedzę na poziomie podstawowym. Coraz częściej uczelnie wyższe wymagają od swoich przyszłych studentów dobrych wyników maturalnych z wybranych przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym - dla uczniów rozpoczynających naukę od września 2012 roku będzie to zapewne regułą.

 

Liceum ogólnokształcące, w którym niebawem rozpoczną naukę tegoroczni absolwenci gimnazjum, musi harmonijnie połączyć wykonywanie obu tych zadań tak, by każdy jego absolwent miał opanowane wiadomości i posiadł umiejętności ze wszystkich przedmiotów w zakresie co najmniej podstawowym oraz był przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego z co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. To znacząco zwiększy jego szansę na podjęcie studiów na wybranej uczelni i kierunku.

 

Co czeka gimnazjalistów w liceum ogólnokształcącym?
Klasa I
W pierwszej klasie liceum uczniowie będą uczyli się wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum. Na lekcjach historii będą więc poznawać dzieje Polski i świata od roku 1918 do współczesności, na fizyce uczyć się będą o grawitacji i astronomii oraz fizyce atomowej i jądrowej. Na geografii podyskutują o problemach demograficznych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata, na chemii poznają budowę, właściwości oraz zastosowanie materiałów i tworzyw pochodzenia naturalnego oraz środków chemicznych, z którymi na co dzień spotyka się współczesny człowiek; a na biologii poznają zagadnienia z zakresu biotechnologii, inżynierii genetycznej i różnorodności biologicznej.

 

Klasa II i III
W drugiej i trzeciej klasie liceum wszyscy uczniowie będą nadal obowiązkowo uczyć się języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych. Obowiązkowe też będą zajęcia z wychowania fizycznego.

 

Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego każdy uczeń będzie miał obowiązek wybrać co najmniej dwa przedmioty, które będzie realizował w zakresie rozszerzonym. Bardziej ambitni lub mający bardziej szerokie zainteresowania i zamierzający zdawać na egzaminie maturalnym więcej niż dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, będą mogli wybrać ich aż trzy lub cztery, o ile znajdą się w ofercie szkoły. Przedmioty, spośród których można wybierać, to język polski, matematyka, języki obce, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna i filozofia. Zwiększy się liczba godzin przeznaczona w tygodniu na naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym, np. do tej pory na historię w tym zakresie przeznaczone były trzy godziny historii tygodniowo w klasie pierwszej, trzy godziny w klasie drugiej i dwie godziny w klasie trzeciej (łącznie osiem godziny), teraz będzie to co najmniej dziesięć godzin w ciągu trzech lat nauki (np. 2 godziny w klasie pierwszej, cztery godziny w klasie drugiej i cztery godziny w klasie trzeciej).

 

Oprócz od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym każdy licealista będzie miał obowiązek uczenia się przedmiotów uzupełniających. I tak uczeń, który nie wybierze historii w zakresie rozszerzonym będzie miał obowiązek uczestniczenia w zajęciach historii i społeczeństwa. Natomiast ten, który nie wybierze w zakresie rozszerzonym nauki żadnego z czterech przedmiotów z grupy: fizyka, chemia, biologia, geografia; będzie uczęszczał na zajęcia przyrody. Takie rozwiązanie gwarantuje, że mimo zwiększenia nacisku na nauczanie przedmiotów rozszerzonych zachowana zostanie równowaga pomiędzy nauczaniem przedmiotów ścisłych i humanistycznych.

 

Co Ty i Twoi rodzice wiecie na temat reformy programowej?

 

Liceum od 1 września 2012 będzie szkołą podobną do tej, w której uczą się Wasi starsi koleżanki i koledzy. Podobną, ale jednak inną. W wyobrażeniu sobie Waszej przyszłej szkoły powinno pomóc poniższe zestawienie.

 

Od 1 września 2012 roku do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi nowa podstawa programowa. Zmiana była przygotowywana od dawna. Rozporządzenie w tej sprawie minister edukacji narodowej podpisał 23 grudnia 2008 roku. Jako gimnazjalista uczysz się według zasad nowej podstawy programowej od pierwszej klasy obecnej szkoły.
Wiadomości i umiejętności, które zdobywasz, opisane są, w tak zwanym, języku wymagań. W podstawie programowej opisane są konkretne umiejętności i wiedza, które musisz mieć opanowane na koniec szkoły. Nowa podstawa jest więc przejrzysta i łatwa do zrozumienia nie tylko przez nauczyciela, ale także przez rodzica i samego ucznia.

 

Ważną zmianą jest powiązanie programowe gimnazjum i liceum. Program tych szkół będzie teraz stanowił całość, aby uniknąć powtórzeń. Oznacza to, że pewne treści nauczane będę tylko w gimnazjum, a kolejne w liceum. Ma to na celu uniknięcie dotychczasowej dwukrotnej, pospiesznej realizacji tych samych treści w obu szkołach.

 

Pierwsza klasa liceum będzie teraz poświęcona kontynuowaniu podstawowego kształcenia ogólnego rozpoczętego w gimnazjum. Przyjęcie tego rozwiązania powoduje, że w gimnazjum uczeń pozna historię Polski i świata do 1918 roku. Natomiast materiał obejmujący dzieje od zakończenia I wojnie światowej po czasy współczesne, został przeniesiony do pierwszej klasy liceum. Takie wzmocnienie historii najnowszej w obecnej podstawie wynika z przekonania, że jej znajomość stanowi klucz do lepszego rozumienia otaczającego nas świata, mechanizmów życia społeczno-politycznego i wydarzeń dnia dzisiejszego, a zarazem rozwija świadomość obywatelską.
Ten układ nauczania przedmiotów pozwoli Ci przez dwa ostatnie lata liceum skoncentrować się na tym, czego będziesz potrzebował w dalszym kształceniu.

 

Oferta szkoły będzie w większym stopniu dostosowana do indywidualnych zainteresowań uczniów. Zwiększy się liczba godzin na przedmioty rozszerzone, co pozwoli Ci na pogłębione uczenie się ulubionych dziedzin i lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów.

 

W zależności od rozwiązań przyjętych w szkole, będziesz mógł:
wybierać przedmioty rozszerzone pod koniec nauki w klasie pierwszej (z propozycji przedstawionej przez szkołę) lub
wybrać przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w czasie rekrutacji do liceum.
Podniesiona zostanie ranga nauczania języków obcych, które będą realizowane w grupach uwzględniających poziom umiejętności językowych uczniów.

 

Liceum będzie miejscem, w którym uzyskasz pomoc w wyborze drogi dalszego kształcenia albo wykonywanego w przyszłości zawodu.

 

Liceum będzie dawało większe szanse zarówno uczniowi zdolnemu, jak i temu, który ma trudności w nauce.

 

Indywidualne plany działań, tworzone przez nauczycieli, spowodują, że nie zostanie „zgubiony” żaden uczeń.
Nowa podstawa programowa wymaga, aby nauka była poparta doświadczeniami i eksperymentami wykonywanymi osobiście przez uczniów. Preferuje ona zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd. Właśnie poprzez ciekawe obserwacje i doświadczenia najskuteczniej można bowiem zachęcić młodzież do samodzielnego poznawania przyrody. Nawet najlepsza lekcja z podręcznikiem tego nie zastąpi.

 

Nowa podstawa programowa to również inne podejście do nauczania. Zaleca ona stosowanie na poszczególnych przedmiotach dyskusji, debaty, dramy, organizowanie wycieczek edukacyjnych, uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i w życiu społeczności lokalnej.