W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w latach 2017-2020

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji  

Powołanie i skład Rady

Dnia 11 maja 2017 r. uchwałą nr 319/17 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego została utworzona w naszym Powiecie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017 – 2020. 

 

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu Bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego:

1)      Ryszard Kawka – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

2)      Michał Bojanowski – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

3)      Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

4)      Katarzyna Grzelczyk – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.

 

Do składu Rady powołano przedstawicieli organizacji pozarządowych:

1)      Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,

2)      Jadwiga Bobek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu,

3)      Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,

4)      Barbara Pankowska – Klub Nauczycielski „Carpe Diem”,

5)      Małgorzata Szeliga – Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark. PL Iwiny”.

 

Obszary, w których działają przedstawiciele organizacji zrzeszeni w Radzie, to:

1)      kultura fizyczna i sport,

2)      zdrowie, pomoc społeczna,

3)      kultura, tradycja i edukacja,

4)      niepełnosprawność,

5)      inne niż wymienione w pkt 1 – 4.

 

Prezydium Rady:

1)      Adam Bartków – Przewodniczący Rady,

2)      Jadwiga Bobek – Wiceprzewodnicząca Rady,

3)      Katarzyna Grzelczyk – Sekretarz Rady.

 

Zadania:

Rada jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących współpracy Powiatu Bolesławieckiego z organizacjami pozarządowymi. Zadania Rady określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Do zadań Rady należy w szczególności:

1)      opiniowanie projektów strategii oraz programów społecznych,

2)      opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych,

3)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu,

4)      udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5)      wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych  do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych w danym roku kalendarzowym,

6)      opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7)      stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,

8)      promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,

9)      podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze  pożytku publicznego.

Kadencja Rady trwa trzy lata.

 

Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

- 1 czerwca 2017 r.

- 22 czerwca 2017 r.

- 16 października 2017 r.

- 5 stycznia 2018 r.

- 28 lutego 2018 r.

- 11 kwietnia 2018 r.

- 19 czerwca 2018 r.

- 16 października 2018 r.

- 17 grudnia 2018 r.

- 5 marca 2019 r.

- 9 kwietnia 2019 r.

- 21 maja 2019 r.

- 20 listopada 2019 r.