W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
 • Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
  Bautzen i Bolesławiec - dwa powiaty turystyczne
 • Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
  Coś dla ducha, coś dla ciała - Tydzień z Powiatem Bolesławieckim
 • Portal Obsługi Klienta PEUG
  Portal Obsługi Klienta PEUG

Nowy skład Społecznej Rady SP ZOZPowołano nowy skład Społecznej Rady SP ZOZ w Bolesławcu. W jej skład weszli przedstawiciele gmin powiatu, miasta, osoby wybrane przez zarząd powiatu, przedstawiciel wojewody. Kadencja rady potrwa do 2023 roku.


Upłynęła kadencja poprzedniej rady, stąd konieczność powołania nowego zgromadzenia, które ma za zadanie m.in. doradzać i opiniować wszelkie działania dotyczące funkcjonowania szpitala. Społeczną Radę SP ZOZ tworzą: Roman Jaworski (przedstawiciel Gminy Bolesławiec), Piotr Zbierski (przedstawiciel Gminy Gromadka), Robert Kubusiak (przedstawiciel Warty Bolesławieckiej), Zofia Erhardt (przedstawicielka Gminy Osiecznica), Szymon Pogoda (przedstawiciel wojewody), Andrzej Żuk i Jarosław Molenda (wskazani przez zarząd powiatu), Stanisław Zmaczyński (radny powiatu), Jarosław Kowalski (przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec). Przewodniczącym jest starosta Tomasz Gabrysiak. Pierwsze zgromadzenie rady w nowym składzie odbędzie się 11 kwietnia. Przewodniczący i wszyscy członkowie za udział w zgromadzeniu nie pobierają wynagrodzenia.


FOT. Zofia Erhardt i Piotr Zbierski.

FOT. Jarosław Molenda i Robert Kubusiak.

FOT. Stanisław Zmaczyński.


FOT. Szymon Pogoda i Jarosław Kowalski.

 

FOT. Andrzej Żuk i Roman Jaworski.


Co zgodnie z ustawą mogą członkowie Społecznej Rady SP ZOZ?
Przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej działają rady społeczne, które – zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – są organami inicjującymi i opiniodawczymi podmiotów, które utworzyły te zakłady (w tym jednostek samorządu terytorialnego)
oraz organami doradczymi kierowników ZOZ:
1.     Przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach:
1)     zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
2)     zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
3)     związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
4)     przyznawania kierownikowi zakładu nagród,
5)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu;

2.     Przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:
1)     planu finansowego i inwestycyjnego,
2)     rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
3)     kredytów bankowych lub dotacji,
4)     podziału zysku;

3.     Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład;
4.     Zatwierdzanie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
5.     Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
6.     Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania;
7.    Opiniowanie wniosku kierownika szpitala o czasowe zaprzestanie działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych szpitala.
8.     Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.