W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

 • PEUG - mapy na kliknięcie
  PEUG - mapy na kliknięcie
 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
 • Wszyscy dla wszystkich
  Wszyscy dla wszystkich
 • Generalny remont - będzie nowa szkoła
  Generalny remont - będzie nowa szkoła

LIII Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – 28 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołał LIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

 

 

 

 

Porządek Sesji Rady Powiatu przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Powiatu.

4. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LII Sesji Rady Powiatu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

1) Nr LIII/327/18 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno‑pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia,

2) Nr LIII/328/18 w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 dla Powiatu Bolesławieckiego,

3) Nr LIII/329/18 w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,

4) Nr LIII/330/18 w sprawie w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty Bolesławieckiego,

5) Nr LIII/331/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018,

6) Nr LIII/332/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,

7) Nr LIII/333/18 w sprawie skargi na działalność Starosty Bolesławieckiego.

8. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2017 – Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.

9. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2017 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026.

10. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2017 – Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.

13. Sprawy różne i zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Bolesławieckiego

/-/ Ryszard Kawka